ANVR – Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen

Datum: 12 januari 2006   

5 minuten leestijd

Informatie over de ANVR zelf en informatie voor reizigers zoals algemene voorwaarden, keurmerken, klachten e.d…

Wat is het ANVR?
Al vele eeuwen reizen mensen, zowel individueel als in groepsverband, over de gehele aardbol. Het is dan ook geen wonder dat vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw een ontwikkeling op gang kwam vanuit de organisaties in de reisbranche zich te willen verenigen om zo de gezamenlijke belangen te laten behartigen. In 1966 werd onder de inmiddels verouderde naam de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus opgericht. Deze organisatie is in 1989 omgezet in een federatie met lidverenigingen: het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Inmiddels zijn ruim 650 reisondernemingen met in totaal zo’n 2200 vestigingen aangesloten bij een van de lidverenigingen. Deze afzonderlijke verenigingen hebben ieder een eigen bestuur en een secretariaat die actief de ontwikkelingen volgen in de eigen sector. Zo bieden zij een platform aan de leden en onderhouden contacten met verwante organisaties. Sinds 1994 is de federatie tevens uitgegroeid tot een werkgeversorganisatie.

Doelstelling
Het ANVR en zijn lidverenigingen hanteren de doelstelling: ‘Het bundelen van de krachten van de aangesloten leden ten einde de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen te behartigen, zodat het ANVR en zijn verenigingen als organisatie(s) nationaal en internationaal een toonaangevende plaats innemen als vertegenwoordiger van de reisbranche’.

De lidverenigingen van het ANVR zijn:

Vereniging van ANVR Reisagenten (VRA)
De VRA behartigt de belangen van de reisbureaus, die zich richten op de verkoop van toeristische (pakket-)reizen aan de consument en geven informatie (ledenbulletin VRA-journaal) en voorlichting aan de leden. Ook wordt, met bijvoorbeeld de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren (VRO), overleg gevoerd over de inhoud van de agentuurvoorwaarden en de bereikbaarheid van touroperators. Tevens heeft de Vereniging van ANVR Reisagenten zitting in het bestuur van TravelNet, een informatienetwerk op het gebied van reizen. VRA- leden dienen te voldoen aan het ANVR Kwaliteitssysteem. Leden kunnen hun bedrijfsontwikkeling via Bedrijfsvergelijkend Onderzoek spiegelen aan die van branchegenoten. Tenslotte organiseert de VRA jaarlijks het Reisagentensymposium met onder meer de verkiezing van ‘Reisagent van het Jaar’.

Vereniging van ANVR Reisorganisatoren (VRO)
De VRO stelt zich ten doel optimale randvoorwaarden te creëren voor de bedrijfsvoering van de leden, de aangesloten reisorganisatoren. Zij doet dit door het behartigen van algemene belangen, van specifieke belangen voor groepen van leden met gelijkgerichte activiteiten en waar nodig van individuele belangen. Dit alles binnen de grenzen van de commerciële vrijheid van de leden en onder handhaving van de concurrentieverhoudingen. Het bestuur wordt gesteund door werk- en projectgroepen, waarin leden worden geacht naar vermogen een bijdrage te leveren. De algemeen gerichte activiteiten zijn gebaseerd op een beleidsnota die jaarlijks ter discussie wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. Daarnaast wordt actief ingespeeld op nationale en internationale ontwikkelingen. Reisorganisatoren die belangstelling hebben, kunnen de beleidsnota en de verenigingsregels, waaronder de gedragscode, opvragen.

Vereniging van ANVR Luchtvaartagenten en Zakenreisbureaus (VLZ)
De VLZ behartigt de belangen van de IATA-erkende (International Airline Transport Association) reisagent, die zich met name richt op de dienstverlening voor de zakenreismarkt en de luchtvaart ticketverkoop, door het regelmatig voeren van overleg met KLM en andere airlines. Ook vindt uitwisseling plaats van kennis en informatie met buitenlandse zusterverenigingen. Het ledenbulletin VLZ-Flash informeert en adviseert de leden en maandelijks ontvangen zij op het bedrijf toegesneden marktinformatie. Namens de Nederlandse agenten heeft de VLZ zitting in diverse IATA-organen en kunnen de leden een speciale verzekering afsluiten en zo de borgstelling voor IATA beperken. Tevens treedt, namens de agenten, de Vereniging op in juridische procedures. Tenslotte kunnen de leden, tegen sterk gereduceerde tarieven, tickets voor hun passagiers klaar laten leggen op Schiphol bij het VLZ Ticket Delivery Office (TDO).

Het ANVR als organisatie
Bij het vaststellen van het beleid van de federatie en de verenigingen staan de leden centraal. Het hoogste orgaan is dan ook de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur van de federatie en de besturen van de afzonderlijke verenigingen worden ondersteund door het ANVR-secretariaat. Veel leden zijn actief in separate commissies en werkgroepen, die op hun beurt de besturen van advies voorzien.

Kernactiviteiten van de ANVR-federatie
Het ANVR maakt zich sterk voor de kwaliteit binnen de reisbranche in het algemeen en voor die van de ondernemers in het bijzonder. Zo houdt het ANVR zich onder meer bezig met arbeidsvoorwaarden, technologie en onderwijs. Daarnaast ondersteunt het ANVR de individuele bedrijfsvoering met voordelige raamcontracten, informatie, onderzoeksresultaten, standaards en checklists.

Arbeidsvoorwaarden
Als werkgeversorganisatie onderhandelt het ANVR met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie over de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de reisbranche. Deze CAO heeft doorgaans een looptijd van twee jaren. Aangezien het ANVR en de vakbonden een belangrijk deel van de in de reisbranche werkzame personen vertegenwoordigen, is de CAO door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen bindend verklaard voor de gehele reisbranche. Dit betekent dat ook bedrijven die geen lid zijn van het ANVR zich aan de CAO dienen te houden. Onderdeel van de CAO zijn de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche (FOOR) en Fonds voor Kinderopvang Reisbranche (FKR). Deze fondsen richten zich respectievelijk op het verbeteren van het opleidingsniveau en op de opvang van kinderen van medewerkers in de reisbranche.

Onderwijs
Het onderwijsbeleid van het ANVR is op te splitsen in enerzijds de vanuit de overheid toebedeelde taken in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en anderzijds de initiatieven die het ANVR in het particuliere domein ontplooit. Vanuit de WEB is het ANVR vertegenwoordigd in het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding. Binnen dit LOB-HTV worden de kwalificatiestructuur, de externe legitimering en de beroepspraktijkvorming vanuit het bedrijfsleven vormgegeven. Daarnaast is het ANVR vertegenwoordigd in de Stichting Examens en Proeven Reisbranche (SEPR). Deze stichting houdt zich bezig met het afnemen, controleren en innoveren van de bekende SEPR-examens. Tot slot is het ANVR actief binnen de Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche, die een voortrekkersrol heeft bij de innovatie van het beroepsonderwijs. Initiatieven die de Stichting FOOR genomen heeft, zijn het onderzoek ‘Imago en personeelsbehoefte reisbranche’, een project naar de mogelijkheden van ‘werkend leren in de reisbranche’, het ontwikkelen van een (CD-rom) onderwijsprogramma voor GDS-en, het stimuleren van de Business Travel Opleiding en het inventariseren van trainingen in commerciële vaardigheden.

Related stories

Recente inspiraties

Reis inspiratie: Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

8 februari

Het achtste wereldwonder, Milford Sound in Nieuw-Zeeland

Ooit verklaard als achtste wereldwonder door de Britste romanschrijver, Rudyard Kipling, i...

Lees verder

Reis inspiratie: All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

4 februari

All Inclusive, zorgeloos op vakantie gaan

Waarom een all inclusive vakantie boeken? Wie zorgeloos op reis wil gaan en behoefte heeft...

Lees verder

Reis inspiratie: Het beste van Hawaï

Reizen Idee 30 mei

Het beste van Hawaï

Hawaï is een Amerikaanse staat gelegen nabij de Stille Oceaan. Het is een eiland staat en...

Lees verder